De Nationale Assemblee én de regering zijn het roerend met elkaar eens. Het onderwijs in het binnenland moet zo snel mogelijk worden opgestart. Er moet alles aan gedaan worden opdat het onderwijsproces zo goed mogelijk verloopt. Oppositie en coalitie hadden twee moties ingediend donderdag als afronding van een themavergadering over onderwijs. Overeengekomen werd in een schorsing dat voor de besluiten van beide moties gestemd wordt. De overwegingen in de moties werden buiten beschouwing gelaten. De moties werden aangenomen met 47 stemmen voor.

De motie die ingediend is door de NDP- en BEP-fractie heeft als besluit om de regering op te roepen:
1. om voor onder meer de gebieden Wayambo, Galibi, Boven-Suriname, Boven-Marowijne en Brokopondo de gelijke kansen voor leerlingen en studenten te bevorderen en/of waarborgen;
2. om betaalbare wifi en of internet faciliteiten aan te dragen voor ten minste leerlingen en studenten, zodat mede hierdoor de eventuele mogelijkheid tot afstand/digitaal onderwijs gegeven wordt;
3. betaalbaar transport aan te bieden voor leerlingen, studenten en leerkrachten;
4. een broodmaaltijd te introduceren en/of uit te breiden voor het lager onderwijs en eventueel de hogere denominatie;
5. de studiefinanciering zoals aangepast in 2012 voor de financiering van het inschrijf- en collegegeld, verder uit te breiden in het aantal beurzen en transparant te houden, alsook de mogelijkheid te bekijken deze op te trekken naar het middelbaar onderwijs.

Met de besluiten in de motie van de coalitie roept De Nationale Assemblee de regering op:
• om de minimale randvoorwaarden zoals schoon (drink)water, sanitatie, hand sanitizers, en mondmaskers o.a. zo snel als mogelijk in orde te maken voor een veilige voortgang van het onderwijsproces;
• de nodige fysieke interventies te plegen om voldoende ventilatie op scholen te garanderen;
• om terstond de afvoer van de scholen optimaal te controleren, ten einde te voorkomen dat deze te kampen hebben met wateroverlast;
• om scholen te voorzien van voldoende interieurverzorgers en bewakers, die conform de wettelijke taakstelling de werkzaamheden uitvoeren;
• om al het nodige te doen zodat het schoolvervoer optimaal kan functioneren, ten einde gelijke toegang te creëren voor onderwijsmogelijkheden;
• financiële middelen uit het Covid-fonds beschikbaar te stellen om opvang- en begeleidingsmogelijkheden te creëren en voor kinderen en ouders die extra moeten uitgeven vanwege de covid-19 pandemie;
• om financiële middelen uit het Covid-fonds beschikbaar te stellen voor scholen, voor het aanschaffen van
Covid-19 preventie materiaal;
• regelmatig voorlichtingsprogramma’ s te ontwerpen en presenteren om de bewustwording onder leerlingen, leerkrachten en ouders ten aanzien van Covid-19, te bevorderen.