Henk van der Zwan, de zaakgelastigde van Nederland in Suriname, heeft zijn waardering uitgesproken voor het feit, dat Technologische Innovatie ondergebracht is onder het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). In de nabije toekomst zal nader gekeken worden naar mogelijkheden voor samenwerking en kennisoverdracht via dit directoraat Technologische Innovatie. Dit zei Van der Zwan onlangs tijdens zijn kennismaking met minister Saskia Walden.

De diplomaat wees verder op de twinningsfaciliteiten die gecreëerd worden, waar bij de eerstvolgende een mogelijkheid bestaat voor Government to Government samenwerking. Van de zijde van de Nederlandse ambassade is aangegeven, dat er ook in november een ambtelijke missie naar Suriname zal afreizen, waarbij er gesprekken met het ministerie van EZ zullen volgen.

Vanuit het ministerie zal samen met de Nederlandse ambassade gekeken worden naar de Export Readynessprojecten, die er bestaan, zodat van daaruit de beschikbare fondsen kunnen worden gestroomlijnd. Tijdens de ontmoeting heeft de zaakgelastigde ook benadrukt, dat hij nieuwe impulsen wil geven aan de relatie tussen Suriname en Nederland.

In dit kader zal er al in november een virtuele handelsmissie plaatsvinden, waaraan verschillende ministers en personen uit het bedrijfsleven zullen deelnemen. De EZ-minister, die de historische banden tussen beide landen aanhaalde, is zeer ingenomen met de invulling, die de zaakgelastigde wenst te geven aan de samenwerking tussen beide landen.

Aangezien Nederland een voorsprong heeft op het economisch en technologisch gebied, wilde minister Walden graag de zienswijze van de diplomaat op het stuk van ‘Ease of doing business’, omdat Suriname dit als een grote uitdaging heeft. De zaakgelastigde wees erop, dat Nederland het zo makkelijk maakt voor met name startende ondernemers, waarbij ze bij elkaar worden gebracht en er kennisoverdracht plaatsvindt.