Suriname bereikt Staff Level Agreement met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er zal US$ 690 miljoen voor 3 jaar beschikbaar worden gesteld, nadat de IMF Executive Board groen licht geeft. Minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, geeft aan dat tussen Suriname en het IMF, op technisch niveau overeenstemming is bereikt met betrekking tot een economisch hervormingsprogramma om de Surinaamse economie weer op de rails te brengen. Dit meldt de regering via de Communicatiedienst Suriname.

Met het IMF-programma is ook de weg vrij voor Suriname om aanvullende financiële ondersteuning te verkrijgen van multilaterale organisaties en met name de Wereldbank, Inter-American Development Bank (IDB), en de Caribbean Development Bank (CDB). Deze ondersteuning voor begrotings- en beleidssteun zal ongeveer gelijk zijn aan het bedrag van US$ 690 miljoen dat door het IMF ter beschikking zal worden gesteld.


Achaibersing bevestigt dat na maandenlange virtuele onderhandelingen onder leiding van de hoofdonderhandelaars Karel Eckhorst van Suriname en Ali Alichi van het IMF, ondersteund door een team van experts, het moment is bereikt dat de technische onderhandelingen zijn afgerond. Als sluitstuk hiervan heeft woensdagavond j.l. een gesprek tussen het IMF en president Chan Santokhi, plaatsgevonden. Het programma heeft als doel de samenleving, m.n. de minder draagkrachtigen, te beschermen, de overgenomen Surinaamse schuld te saneren, de koers te beheersen, de inflatie te verlagen en de basis te leggen voor een krachtig en duurzaam economisch herstel.

Deze overeenkomst zal nog goedgekeurd worden door de IMF Executive Board nadat de zogenaamde “prior actions“ uitgevoerd zijn. Het streven is deze binnen twee maanden af te ronden.  In de IMF Executive board zitten vertegenwoordigers van alle landen die aangesloten zijn bij het IMF. De belangrijkste beleidsmaatregelen zijn onder meer een substantiële verlaging van het begrotingstekort, een verhoging van de financiële steun voor de meest kwetsbaren, een verschuiving naar een wisselkoers die een reflectie is van de marktcondities, verlaging van de inflatie, het herstel van internationale reserves, en een reeks institutionele hervormingen om het beleid te versterken en het bestuur te verbeteren.


De regering van Suriname zal binnenkort ook het Herstelplan, met de daarop gebaseerde begroting, aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aanbieden.
Het IMF heeft inmiddels de volgende verklaring uitgegeven:
“De Republiek Suriname en het IMF hebben beleidsbesprekingen afgerond over een nieuw middellange termijn programma dat ondersteund zal worden met IMF-middelen van ongeveer US$ 690 miljoen in het kader van de Extended Fund Facility (EFF).